Sắp rời khỏi trang Doligo

Bạn sắp rời khỏi Doligo
Hãy chú ý đến sự an toàn của tài khoản và tài sản của bạn.

http://updates-http.cdn-apple.com/2020SpringFCS/fullrestores/061-71862/C3A3F63A-A600-4FED-8EEA-844B65D4E021/iPodtouch_7_13.5_17F75_Restore.ipsw

Tiếp tục