Sắp rời khỏi trang Doligo

Bạn sắp rời khỏi Doligo
Hãy chú ý đến sự an toàn của tài khoản và tài sản của bạn.

http://updates-http.cdn-apple.com/2020SpringFCS/fullrestores/061-72242/C18A2888-A410-4D19-8606-8F1CDCFB2A28/iPhone_4.0_64bit_13.5_17F75_Restore.ipsw

Tiếp tục