Trang chủ - Chủ đề -  - BodyTổng 2 bài

Dịch COVID-19

[COVID19-TICKER ticker_title="🇻🇳Việt Nam" country="Vietnam" style="horizontal" confirmed_title="Ca nhiễm" deaths_title="Tử vong" recovered_title="Ca hồi phục"]
[COVID19-GRAPH country="Vietnam" title="Biểu đồ lịch sử tại Việt Nam" confirmed_title="Ca nhiễm" deaths_title="Ca tử vong" recovered_title="Ca hồi phục"]
[COVID19 confirmed_title="Cases" deaths_title="Deaths" recovered_title="Recovered"]

本文原创,作者:David Do,其版权均为Doligo所有。如需转载,请注明出处:https://www.doligo.net/topic/covid-19