Nhãn: Đặt Processor Affinity

Processor Affinity là gì? Cách đặt Processor Affinity trên Windows 10

Processor Affinity còn được gọi là CPU pinning, cho phép người dùng chỉ định tiến trình chỉ sử dụng một vài lõi.