Nhãn: ETH 2.0

Khối lượng giao dịch Ethereum hơn 6.000 tỷ đô la trong 12 tháng qua

Ethereum đang đạt được các mốc quan trọng mới. Dữ liệu từ Messari cho thấy rằng nó đã giải quyết hơn 6.000 tỷ đô la trong các giao dịch trong 12 th...