Nhãn: Giới trẻ Nhật Bản

Giới trẻ Nhật Bản chỉ dám mua đồ cũ vì không có thu nhập

Giới trẻ Nhật Bản không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, giới trẻ Nhật Bản ngày càng tiết kiệm và những mặt hàng đã qua sử dụng