Nhãn: PolkaID

PolkaFoundry là gì? Thông tin về đồng PKF

PolkaFoundry là nển tảng xây dựng dApp cung cấp khả năng tương tác với hệ sinh thái DeFi và Web 3.0 bằng cách tận dụng blockchain đa chuỗi Polkadot.