Nhãn: Square

Khoản đầu tư Bitcoin tỷ đô của các ông lớn đều đã x2

Sự bùng nổ nhanh chóng của Bitcoin đã ảnh hưởng rất tích cực đến kết quả đầu tư của nhiều ông lớn. CEO của MicroStrategy là ông Michael Saylor đã đ...