Nhãn: Balancer

Balancer là gì? Thông tin về đồng BAL

Balancer là một giao thức Tài chính Phi tập trung (DeFi) dựa trên Ethereum, cho phép tạo thị trường tự động.