Nhãn: Buy Dip

Ví Cá voi Bitcoin lớn thứ 3 đã Buy the Dip 13 triệu USD với giá trung bình 40,500USD

Sau khi tiếp tục vào hàng một số lượng đáng kể BTC trong thời điểm thị trường đỏ lửa, cá voi Bitcoin lớn thứ ba hiện tại đang nắm giữ hơn 111.000 B...