Nhãn: DeBridge

DeBridge là gì? Toàn bộ thông tin về dự án DeBridge

DeBridge là một giao thức thanh khoản và khả năng tương tác xuyên chuỗi cho phép chuyển tài sản phi tập trung giữa các blockchains khác nhau