Nhãn: Giải pháp cho tin giả

Giải pháp cho tin giả – Truyền thông ứng dụng công nghệ blockchain

Tin giả là các thông tin, sự kiện được chia sẻ, trình bày bởi báo đài, trang web, mạng xã hội được công bố mà không dựa vào các số liệu, sự kiện th...