Nhãn: Jack Dorsey

Jack Dorsey lên kế hoạch xây dựng một hệ thống khai thác Bitcoin

Giám đốc điều hành của Twitter và Square là Jack Dorsey, đã có nhiều kế hoạch hơn trong việc xây dựng mạng lưới Bitcoin, với thông báo rằng Square ...