Nhãn: Starbucks

Starbucks, Pizza Hut và McDonald’s chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin ở El Salvador

Việc El Salvador công nhận Bitcoin là đấu thầu hợp pháp đã mở ra các lựa chọn thanh toán mới cho công dân của mình, với đế chế thức ăn nhanh McDona...