Nhãn: Transaction Per Second

Transaction Per Second (TPS) là gì?

TPS hay đầy đủ nhất là Transaction Per Second, là số lượng giao dịch mà một mạng lưới (network) có khả năng xử lý mỗi 1 giây