Nhãn: Web 3.0

Web 3.0: Cơ hội đầu tư nào trong cuộc cách mạng Internet?

Web 3.0 (hay Web3) là thế hệ thứ ba của dịch vụ Internet dành cho các trang web và ứng dụng, kết nối nội dung và dữ liệu phân tán với phân tích và ...

SWASH là gì? Thông tin về đồng SWASH

Swash là một hệ sinh thái dữ liệu toàn diện, đặt mọi người lên hàng đầu bằng cách phân phối lại giá trị của dữ liệu cho những người tạo ra nó.